ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ ความสัมพันธ์ของดาราศาสตร์กับมนุษย์ในแต่ละยุค ทรงกลมฟ้า เวลาดาราศาสตร์ กลุ่มดาวและการสังเกตการณ์กลุ่มดาว ดาวฤกษ์ กาแล็กซี ดาวเคราะห์และวัตถุขนาดเล็กในระบบสุริยะ ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ กระบวนการเกิดและวิวัฒนาการของเอกภพ เทคโนโลยีอวกาศ นำความรู้อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติบนโลกและอวกาศด้วยหลักวิทยาศาสตร์ สามารถสังเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

เมื่อเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาสามารถมีความรู้ ความเข้าใจของเนื้อหาพื้นฐานทางด้านฟิสิกส์ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ทางธรรมชาติ และถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นได้ ตลอดจนประยุกต์ใช้ในการทำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และใช้ในชีวิตประจำวันได้

คำอธิบายรายวิชา
อธิบายหลักการของเวกเตอร์ การเคลื่อนที่ในลักษณะต่างๆ กฎการเคลื่อนที่ของ นิวตัน งานและพลังงาน โมเมนตัม สมดุลกล ของไหล ความร้อน คลื่นกล เสียง แสงและทัศนอุปกรณ์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์อะตอมและฟิสิกส์นิวเคลียร์และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

คำอธิบายรายวิชา
เข้าใจหลักการและสามารถวิเคราะห์เวกเตอร์ เพื่อนำไปใช้อธิบายการเคลื่อนที่ในลักษณะต่างๆ ตามกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน คำนวณงานและพลังงาน โมเมนตัม เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการของสมดุลกล ของไหล ความร้อน คลื่นกล เสียง แสงและทัศนอุปกรณ์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์อะตอมและฟิสิกส์นิวเคลียร์ และฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

คำอธิบายรายวิชา
วิเคราะห์ เกี่ยวกับปริมาณทางฟิสิกส์ การเคลื่อนที่ในลักษณะต่างๆ แรงและกฎการเคลื่อนที่สมดุลสถิต งานและพลังงาน โมเมนตัม สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของไหล ความร้อนและการถ่ายเทความร้อน โดยใช้กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการตามความเหมาะสมเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้

ระบบพิกัด เวกเตอร์ ฟังก์ชันและกราฟ ลิมิตของฟังก์ชัน ฟังก์ชันต่อเนื่อง อนุพันธ์และ การประยุกต์ ฟังก์ชันหลายตัวแปรและอนุพันธ์ย่อย