การประยุกต์ศาสตร์ด้าน GIS, RS และ GPS เพื่อใช้ศึกษาประเด็นทางด้านภูมิศาสตร์ที่น่าสนใจ เช่น ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ประชากร สิ่งแวดล้อม โดยนักศึกษาเลือกหัวข้อที่สนใจ และจัดทำเป็นรายงานพร้อมทั้งนำเสนอให้เห็นถึงเทคนิคทางภูมิสารสนเทศที่ใช้ในการศึกษา  

ระเบียบวิธีดำเนินการและรูปแบบการวิจัยทางภูมิสารสนเทศ การวางแผน การเลือกหัวข้อและการทำเค้าโครงวิจัย การตั้งสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัยฝึกปฏิบัติการวิจัยภูมิสารสนเทศเบื้องต้น


แนวคิด ทฤษฎี หลักการ ความรู้เกี่ยวกับแผนที่ ระบบพิกัด มาตราส่วน ทิศทาง การอ่านแผนที่ การแปลความหมายภาพถ่ายทางอากาศ และการฝึกปฏิบัติการภาคสนาม


ประวัติของระบบดาวเทียมนำทางบนพื้นโลก ระบบของดาวเทียม ประเภทวงโคจรของดาวเทียม องค์ประกอบของระบบดาวเทียมนำทางบนพื้นโลก ดาวเทียมนำทางบนพื้นโลกที่สำคัญ โครงสร้างของข้อมูลจากระบบดาวเทียมนำทางบนพื้นโลก การสำรวจด้วยระบบดาวเทียมนำทางบนพื้นโลก และการประยุกต์ใช้ระบบดาวเทียมนำทางบนพื้นโลก

การใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างและวิเคราะห์แผนที่ การจัดการข้อมูลพื้นฐานในการทำแผนที่  ฝึกการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อจัดทำแผนที่ในด้านต่างๆ


ศึกษาเกี่ยวกับวัฏจักรน้ำ การเคลื่อนที่ การกระจายตัว ปริมาณและคุณภาพของน้ำบนโลก สัณฐานวิทยาลุ่มน้ำ กระบวนการของลำน้ำ หยาดน้ำฟ้า น้ำท่า การคายระเหย การซึมลงดิน ความชื้นในดิน น้ำใต้ดิน กราฟน้ำท่า  กระบวนการพังทลายของดินและการตกตะกอน เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศสำหรับการศึกษาด้านอุทกวิทยา

หลักการ เทคนิค และแบบจำลองที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อตอบโจทย์ปัญหาเชิงพื้นที่ ครอบคลุมการวิเคราะห์ด้านโครงข่าย การวิเคราะห์ภูมิประเทศและลุ่มน้ำ แบบจำลองเชิงขั้ว  แบบจำลองเชิงดัชนี แบบจำลองเชิงกระบวนการ และแบบจำลองเชิงถดถอย ฝึกปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์