การพัฒนาเทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการควบคุมและกำจัดมลพิษแต่ละประเภท ได้แก่ มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง และความสั่นสะเทือน ขยะและสิ่งปฏิกูล การควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ค่ามาตรฐานและคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ และเทคโนโลยีต่างๆ


หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับพื้นฐานเทคโนโลยีสะอาด สมดุลมวลสารและพลังงาน  ลำดับชั้นของการจัดการของเสีย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และสาธารณสุข การตรวจประเมินเทคโนโลยีสะอาดและกรณีศึกษา


องค์ประกอบของระบบนิเวศและประเภทของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศกับทรัพยากรธรรมชาติ ความหมายและความสัมพันธ์ของการท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยว ผลกระทบและการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ชนิดของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม (อาหาร น้ำ ดิน อากาศ) และจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม อิทธิพลของจุลินทรีย์ต่อสิ่งแวดล้อม ประโยชน์และโทษของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม หลักการสุขาภิบาล การตรวจสอบ การควบคุมและการป้องกันจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม 


แหล่งกำเนิด สาเหตุและผลกระทบของมลพิษในแหล่งน้ำ แนวทางและหลักการในการควบคุมและป้องกันมลพิษทางน้ำ หลักการเบื้องต้นของระบบบำบัดน้ำเสีย กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษทางน้ำ
การคำนวณและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง กับการควบคุมมลพิษทางน้ำ

สารพิษในสิ่งแวดล้อม  กลไกความเป็นพิษของสารพิษในสิ่งแวดล้อม  การเปลี่ยนแปลงของสารพิษในสิ่งแวดล้อม  ผลกระทบของสารพิษต่อระบบของร่างกาย       การตรวจวิเคราะห์   การประเมินผลและการควบคุมความเป็นพิษ


สารพิษในสิ่งแวดล้อม  กลไกความเป็นพิษของสารพิษในสิ่งแวดล้อม  การเปลี่ยนแปลงของสารพิษในสิ่งแวดล้อม  ผลกระทบของสารพิษต่อระบบของร่างกาย       การตรวจวิเคราะห์   การประเมินผลและการควบคุมความเป็นพิษ


ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักการเบื้องต้นของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ วิธีผสมผสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย