ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคเบื้องต้นในการทำสารให้บริสุทธิ์ เช่น การสกัด การกลั่นการกรอง การตกผลึก โครมาโทกราฟี เป็นต้น การพิสูจน์เอกลักษณ์ของสาร การวิเคราะห์สารอินทรีย์ การทดสอบหมู่ฟังก์ชัน การเตรียมอนุพันธ์สารอินทรีย์