ศึกษาและค้นคว้า หลักของความหลากหลายทางชีวภาพ  ความหลากหลายทางพันธุกรรม  ชนิดและนิเวศวิทยา  ความหลากหลายภายในประชากร  สาเหตุของการสูญเสีย              ความหลากหลายทางชีวภาพและแนวโน้มในอนาคต  การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพแบบยั่งยืนในประเทศไทย