403102          ปฏิบัติการชีววิทยา 1                                                                  1(0-3-2)

                     (Biology Laboratory 1)

                    พื้นความรู้ : ศึกษาพร้อมกับรายวิชา 403101 ชีววิทยา

ปฏิบัติการเรื่อง การใช้อุปกรณ์และระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การใช้กล้องจุลทรรศน์ การทดสอบสารประกอบในสิ่งมีชีวิต เซลล์และการแบ่งเซลล์ พันธุศาสตร์ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม