คำอธิบายรายวิชา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ ไฮบริไดเซชันของคาร์บอน  พันธะในสารประกอบอินทรีย์ การเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์  สเตอริโอเคมี  ชนิดและกลไกของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์  สมบัติทางกายภาพ  การเตรียมและปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอบอะโรเมติก และสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันชนิดต่าง ๆ เช่น อัลคิลแฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเทอร์ อัลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ เอมีน การเกิดพอลิเมอร์