การย่อยและการดูดซึมอาหาร โภชนาการ ชีวพลังงานศาสตร์ เมแทบอลิซึมและความผิดปกติของ   เมแทบอลิซึมของ คาร์โบไฮเดรต ลิปิด กรดอะมิโน โปรตีน กรดนิวคลีอิก กระบวนการทางชีวเคมีของสารพันธุกรรม