ปฏิบัติการเกี่ยวกับเมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุล ศึกษาวิธีการแยกและทำบริสุทธิ์ เอนไซม์ การสอบวิเคราะห์กิจกรรมและศึกษาสมบัติทางจลนพลศาสตร์ของเอนไซม์