คำอธิบายรายวิชา

โครงสร้างและหน้าที่ขององค์ประกอบของเซลล์จุลินทรีย์ การเจริญและการควบคุมการเจริญ อิทธิพลของปัจจัยทาง สภาพแวดล้อมต่อการเจริญของจุลินทรีย์ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและรูปร่างของเซลล์จุลินทรีย์ สารอาหาร กระบวนการ เมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุลและพลังงาน