คำอธิบายรายวิชา

โครงสร้าง สมบัติและชีวสังเคราะห์ของสารประกอบที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ เช่น อัลคาลอยด์ ไกลโคไซด์ เทอร์ปีน เป็นต้น