หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อการเรียนรู้ นวัตกรรม การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสื่อสารสามารถประยุกต์ใช้และประเมินสื่อการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร


แนวคิดและความสำคัญของสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การผลิตและพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การหาคุณภาพของสื่อและนวัตกรรม และการใช้สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

การสืบค้น การใช้งานและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ เทคนิค วิธีการและเทคโนโลยีซึ่งเกี่ยวเนื่องกับนวัตกรรมทางด้านคณิตศาสตร์ที่นำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

ข้อมูลและระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศกับสถิติ การพัฒนาระบบสารสนเทศ ข้อมูลในระบบสารสนเทศ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกและการทะเบียน การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสำรวจตัวอย่าง  ข้อมูลทุติยภูมิและการพิจารณาคุณภาพข้อมูล การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือสูญหาย

การสำรวจด้วยตัวอย่าง การเลือกตัวอย่างที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็น การเลือกตัวอย่างที่ใช้ความน่าจะเป็น การเลือกตัวอย่างสุ่มแบบง่าย การเลือกตัวอย่างแบบมีระบบ การเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ การเลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม  การเลือกตัวอย่างหลายขั้น การประมาณขนาดตัวอย่างในการสำรวจ การปฏิบัติงานภาคสนาม การเสนอรายงานการสำรวจ

ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่อง ค่าคาดหมายและโมเมนต์ ฟังก์ชันก่อกำเนิดโมเมนต์ การแจกแจงความน่าจะเป็นร่วม  การแจกแจงแบบมีเงื่อนไข ตัวแปรสุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน การแจกแจงความน่าจะเป็นของฟังก์ชันของตัวแปรสุ่มหลายตัว

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว การประยุกต์อนุพันธ์ การหาปริพันธ์ไม่จำกัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ์และการประยุกต์ปริพันธ์

แนวคิดทางประชากรศาสตร์ ข้อมูลประชากร มาตรวัดทางประชากรศาสตร์ การเจริญพันธุ์ การตาย การย้ายถิ่น การกระจายตัวของประชากร การประมาณค่าและการฉายภาพประชากร