ฝึกปฏิบัติงานด้านคหกรรมศาสตร์ในสถานประกอบการ โดยบูรณาการความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะ องค์ความรู้ในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน