บทบาทและความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผลผลิตทางการเกษตรในอุตสาหกรรมอาหาร คุณภาพและการเสื่อมเสียของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร บทบาทและหน้าที่ของวัตถุเจือปนอาหาร การแปรรูปอาหารเบื้องต้น ระบบมาตรฐานอาหารและสุขาภิบาล


หลักการแปรรูปอาหารและเทคนิคการแปรรูปโดยใช้ความร้อน ความเย็น การทำแห้ง การหมักดอง การใช้สารเคมี รังสี ไมโครเวฟและเทคนิคสมัยใหม่

สมบัติ หน้าที่และองค์ประกอบของวัตถุดิบ กรรมวิธีการผลิตขนมอบ การใช้เครื่องมือ การควบคุมคุณภาพ สาเหตุการเสื่อมเสียและการตรวจสอบ การบรรจุ การเก็บรักษา และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอบและปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหา


โครงสร้างและสมบัติทางเคมีขององค์ประกอบหลักและองค์ประกอบในอาหาร  อันตรกิริยาการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและชีวเคมีขององค์ประกอบในระหว่างการแปรรูป  การเก็บรักษาและผลิตภัณฑ์  วิธีการป้องกันการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมี  การวิเคราะห์องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบของอาหาร


การปลดปล่อยน้ำนม  ปัจจัยที่มีผลต่อการกลั่นสร้างน้ำนม  องค์ประกอบ  คุณสมบัติทางเคมี  กายภาพ  และจุลชีววิทยาของนมและผลิตภัณฑ์นม  ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณและคุณภาพของน้ำนม  การเสื่อมเสีย  การเก็บรักษา  กรรมวิธีที่ใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมชนิดต่างๆ  การตรวจสอบคุณภาพของน้ำนม  และมาตรฐานของน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม    การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมนม และปฏิบัติการตามเนื้อหาข้างต้น

ทฤษฎีการทำแห้ง ผลกระทบจากการทำแห้งต่ออาหาร การเก็บรักษาและอายุของอาหารแห้ง วิธีการทำแห้ง และเครื่องทำแห้งแบบต่างๆ และปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหา