แนวความคิดการประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ บทบาทของข้อมูลและสารสนเทศความสำคัญของระบบสารสนเทศตามหลักการจัดการธุรกิจ โครงสร้าง การบริหารในองค์กรธุรกิจระดับการใช้สารสนเทศในองค์กรธุรกิจระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบปัญญาประดิษฐ์

จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในด้าน การรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยศึกษา สังเกต หรือมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพกฎหมาย

ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับอัลกอริทึม การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ วงจร การพัฒนาโปรแกรม หลักการพัฒนาอัลกอรึทึม แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างและเชิงวัตถุ การวิเคราะห์อัลกอริทึมอย่างง่าย โครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน การเรียงข้อมูล  การค้นหาข้อมูล กรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติด้านอัลกอริทึม