สถาปัตยกรรมการสื่อสารข้อมูล มาตรฐานและองค์กรมาตรฐาน โปรโตคอล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมโอเอสไอและทีซีพี/ไอพี ข่ายงานเฉพาะบริเวณ การสลับเส้นทาง ข่ายงานเฉพาะบริเวณแบบเสมือน/ไร้สาย  การจัดเส้นทางแบบคงที่/พลวัต ข่ายงานบริเวณกว้าง การปรับตั้งอุปกรณ์จัดเส้นทางขั้นพื้นฐาน หลักการความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ ศึกษาโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในการบริหารจัดการเครือข่าย

คำอธิบายรายวิชา
       การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียน ให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  โดยการกระทำในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศเพื่อการ

การติดต่อรายวิชา


การติดต่อกับอาจารย์ : 
หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ :ดร.วีรอร อุดมพันธ์ (ออนซ์)
1.ห้องพักอาจารย์: อาคาร 32 ชั้น4  ห้อง 32.04.04
2.Line-id : @pyn4495a
3.E-Mail : weeraorn.u@nrru.ac.th

หลักสูตรวิทยาคอมพิวเตอร์ : อ.ธิดานุช พุทธสิมมา (เอ๊ะ)
1.ห้องพักอาจารย์: อาคาร 32 ชั้น4  ห้อง 32.04.04
2.Line-id : @puttasimma
3.E-Mail : thidanuch.p@nrru.ac.th

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ : อ.สุระ วรรณแสง (โอ๋)
1.ห้องพักอาจารย์: อาคาร 32 ชั้น4  ห้อง 32.04.04
2.Line-id : 
3.E-Mail : 


ทฤษฏีเซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์ ทฤษฎีจำนวน การนับ ความน่าจะเป็น ความสัมพันธ์เวียนเกิด ฟังก์ชันก่อกำเนิด กราฟ ต้นไม้และการแยกจำพวก ข่ายงาน  

คำอธิบายรายวิชา
       การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียน ให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  โดยการกระทำในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศเพื่อการ

การติดต่อรายวิชา


การติดต่อกับอาจารย์ : 
หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ :ดร.วีรอร อุดมพันธ์ (ออนซ์)
1.ห้องพักอาจารย์: อาคาร 32 ชั้น4  ห้อง 32.04.04
2.Line-id : @pyn4495a
3.E-Mail : weeraorn.u@nrru.ac.th

หลักสูตรวิทยาคอมพิวเตอร์ : อ.ธิดานุช พุทธสิมมา (เอ๊ะ)
1.ห้องพักอาจารย์: อาคาร 32 ชั้น4  ห้อง 32.04.04
2.Line-id : @puttasimma
3.E-Mail : thidanuch.p@nrru.ac.th


หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ : อ.สุระ วรรณแสง (โอ๋)
1.ห้องพักอาจารย์: อาคาร 32 ชั้น4  ห้อง 32.04.04
2.Line-id : 
3.E-Mail :